POWIAT NOWOMIEJSKI

„Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej położonego przy ul. Skrajnej 1 w Pacółtowie”

29 października 2019

27 maja 2019 r. Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim podpisał z Zarządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego umowę o dofinansowanie projektu „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej położonego przy ul. Skrajnej 1 w Pacółtowie”. Projekt dofinansowany jest z EFRR w ramach Osi Priorytetowej 4 – Efektywność energetyczna Działania 4.3 – Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Poddziałania 4.3.1 – Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. 

Całkowita wartość projektu w dniu podpisania umowy wynosi: 862 242,94 zł, dofinansowanie UE wynosi: 639 751,22 zł co stanowi 80,90% kwoty wydatków kwalifikowanych. Pozostała kwota jest wkładem własnym Powiatu Nowomiejskiego.  W dniu 23 sierpnia 2019 r. nastąpiło rzeczowe rozpoczęcie realizacji Projektu związane z podpisaniem umowy na roboty budowlane z wybranym w przetargu nieograniczonym wykonawcą Zakładem Remontowo – Budowlanym Krzysztof Osicki z Nowego Miasta Lubawskiego. Realizacja robót zaplanowana jest do dnia 29 maja 2020 r. Zakres prac obejmuje docieplenie ścian zewnętrznych budynku, docieplenie stropodachu, wymianę części stolarki okiennej, montaż instalacji solarnej do ogrzewania ciepłej wody oraz zmianę technologii kotłowni.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Dom Dziecka w Pacółtowie

    Dom Dziecka w Pacółtowie

  • Powiększ zdjęcie Dom Dziecka w Pacółtowie

    Dom Dziecka w Pacółtowie

  • Powiększ zdjęcie Dom Dziecka w Pacółtowie

    Dom Dziecka w Pacółtowie