POWIAT NOWOMIEJSKI

Zakończenie projektu

21 kwietnia 2020

16 kwietnia 2020 r. dokonano odbioru ostatniego zadania realizowanego w projekcie „ Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nowomiejskim”, którego beneficjentem był Powiat Nowomiejski. Projekt dofinansowany został z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 3 „Cyfrowy region”, Działanie 3.1: „Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych”.
Wartość projektu 1 665 274,96 zł, kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej – 1 403 073,72 zł stanowi 85% kwoty wydatków kwalifikowanych w projekcie. Pozostała kwota stanowiła wkład własny Powiatu Nowomiejskiego.

 

W ramach projektu wykonano następujące zadania:
1) Utworzenie e-usług publicznych wraz z uruchomieniem funkcjonalności płatności on-line oraz dostosowaniem strony geoportalu do standardu WCAG 2.0 oraz przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi i korzystania z usług (uruchomiono 13 nowych e-usług w tym, w szczególności: zgłaszanie prac geodezyjnych i kartograficznych i pobieranie przez wykonawców materiałów niezbędnych do realizacji tych prac wraz z obsługą płatności on-line, zamawianie map, wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków oraz automatyczna obsługa rzeczoznawców majątkowych)
2) Cyfryzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
3) Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla gminy Grodziczno w zakresie budynków i obiektów trwale związanych z budynkami.
4) Utworzenie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500) dla terenu miasta oraz zwartych zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę obszarów wiejskich w powiecie nowomiejskim.
5) Modernizacja osnowy wysokościowej z terenu Powiatu Nowomiejskiego.
W wyniku realizacji projektu osiągnięto cel polegający na rozwoju społeczeństwa informacyjnego na poziomie powiatowym, wzrostu efektywności pracy administracji publicznej dzięki wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz ułatwieniu przedsiębiorcom pozyskiwanie danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego obejmującego obszar Powiatu Nowomiejskiego.