„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N gr. Woj. (Brodnica) - Krotoszyny - Szwarcenowo - droga powiatowa 1333N na odcinku Łąkorek - Łąkorz”.

Wnioskiem objęta była droga powiatowa Nr 1299N na odcinku o długości 2,880 km. Przebiega ona przez obszary wsi Łąkorek i Łąkorz na planowanym odcinku do przebudowy.
Projekt zakładał wzmocnienie nawierzchni przez ułożenie warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej na całym odcinku, poszerzenie jezdni poza obszarem zabudowy do szerokości jezdni 6,00 m. W obszarze zabudowy wsi Łąkorz, w celu spowolnienia ruchu szerokość jezdni wynosi 5,50 m. Wzdłuż jezdni na całym odcinku pobocze o szerokości 1m – nawierzchnia gruntowa, a przy krawędzi łuków wzmocnienie opornikiem i dodatkowo umocnienie tłuczniem.
Przełożono istniejący chodnik prawostronny oraz zjazdy z kostki betonowej, celem dostosowania do zmiany rzędnych wysokościowych nawierzchni jezdni. Odwodnienie pasa przebudowywanej drogi na terenie zabudowanym polegało na regulacji wpustów ulicznych i połączenie z istniejącymi odcinkami kanalizacji deszczowej. Poza terenem zabudowanym wody opadowe z jezdni poprzez spadki podłużne i poprzeczne zostały odprowadzone powierzchniowo do odnowionych rowów przydrożnych infiltrujących.
Projekt zakładał budowę peronów i oznakowanie poziome przystanków autobusowych.
W ramach projektu oznakowanie pionowe zostało wymienione na odblaskowe. Wloty podporządkowanych skrzyżowań zostały dodatkowo wyposażone w oznakowanie poziome. Oznakowanie poziome objęło także przebudowane przejście dla pieszych. Na przejściu dla pieszych zastosowano zostanie oznakowanie aktywne - znaki pionowe na tle fluorescencyjnym oraz punktowe elementy odblaskowe na jezdni.
Projekt zakładał przebudowę 2 skrzyżowań w Łąkorzu z drogą powiatową Nr 1236N (w km 2+290 oraz w km 2+287 przebudowywanego odcinka) w kierunku Mierzyna oraz w kierunku przeciwnym w stronę Wawrowic poprzez wykonanie nawierzchni z masy mineralno - asfaltowej.

  • Dofinansowanie: 1 723 301,91 zł;
  • Całkowity koszty inwestycji: 2 872 169,86 zł.