„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1254N Tuszewo – Truszczyny – Dębień przez wieś Zwiniarz”.

Wnioskiem objęta była droga powiatowa Nr 1254N na odcinku o długości 0,580 km. Przebiega ona przez obszar wsi Zwiniarz na planowanym odcinku do przebudowy. Projekt zakładał wzmocnienie nawierzchni przez ułożenie warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej na całym odcinku, a w celu spowolnienia ruchu szerokość jezdni wynosi 5,00 m. Wzdłuż jezdni na całym odcinku objętym do przebudowy pobocze o szerokości 1m - nawierzchnia gruntowa, chodniki z kostki betonowej. Wykonano regulację studni kanalizacji deszczowej poza pas ruchu, naprawę poboczy oraz oczyszczenie i odnowienie rowów przydrożnych. Na planowanym do przebudowy odcinku drogi Nr 1254N wyznaczone jest obecnie 1 miejsce na przystanek autobusowy (bez peronu). Projekt zakłada budowę peronu. W ramach projektu oznakowanie pionowe zostało wymienione na odblaskowe. Oznakowanie poziome objęło także przebudowane przejście dla pieszych. Na przejściach dla pieszych zastosowano oznakowanie aktywne - znaki pionowe na tle fluorescencyjnym oraz punktowe elementy odblaskowe na jezdni. Projekt zakładał przebudowę 2 skrzyżowań: z drogą gminną Nr 183028N z kierunku Łążyna oraz z drogą gminną Nr 183026N w kierunku Montowo - droga wojewódzka nr 541, poprzez wykonanie nawierzchni z masy mineralno - asfaltowej.

  • Dofinansowanie: 367 662,44 zł;
  • Całkowity koszty inwestycji: 628 852,95 zł.