„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1252N Mroczenko - Montowo na odcinku od km 4+610 do km 5+530”.


Wnioskiem objęta jest droga powiatowa Nr 1252N na odcinku o długości 0,920 km. Przebiega ona przez obszar wsi Mroczenko i Nowe Grodziczno na planowanym odcinku do przebudowy.
Projekt zakłada wzmocnienie nawierzchni przez wzmocnienie podbudowy kruszywem, ułożenie warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej na całym odcinku, poszerzenie do szerokości jezdni 5,50m, zabezpieczenie opornikiem jezdni na łukach poziomych. Wzdłuż jezdni na całym odcinku do przebudowy pobocze o szerokości - 0,75m - nawierzchnia gruntowa, a przy krawędzi łuków wzmocnionych opornikiem dodatkowo wzmocnione tłuczniem. Wykonana zostanie naprawa poboczy, oczyszczenie i odnowienie rowów przydrożnych.
Projekt zakłada budowę peronu o szerokości 1,50m i oznakowanie poziome przystanku autobusowego. W ramach projektu oznakowanie pionowe zostanie wymienione na odblaskowe. Na planowanym do przebudowy odcinku ustawiony zostanie znak B-33 (ograniczenie prędkości do 40 km/h) - ze względu na geometrię drogi.

  • Dofinansowanie: 589 908,03 zł;
  • Całkowity koszty inwestycji: 907 550,82 zł.